Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Jere Räsä­nen
Y‑tunnus: 2913648–9
Osoite: Ketun­pesänkatu 2 as. 3
Postinu­mero: 15320
Pos­ti­toimi­paik­ka: Lahti
Puhe­lin­nu­mero: 0449816269
Sähkö­pos­tiosoite: info@lahdenelementtisaumaus.fi

Tieto­suo­javas­taa­va

Nimi: Jere Räsä­nen
Puhe­lin­nu­mero: 0449816269
Sähkö­pos­tiosoite: info@lahdenelementtisaumaus.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerät­täviä henkilöti­eto­ja käytetään:
Asi­akkaan tun­nistamiseen. Tilausten toimit­tamiseen ja asi­akas­suh­teen ylläpi­toon sekä
kehit­tämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asi­akkaan tieto­ja kerätään ja käsitel­lään asi­akkaan suos­tu­muk­sel­la, tai asi­akkaan kanssa tehtävän
sopimuk­sen täytän­töön pane­misek­si.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, Sähkö­pos­tiosoite, Puhe­lin­nu­mero, Yri­tyk­sen nimi, Y‑Tunnus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säi­lytetään niin kauan, kun niitä tarvi­taan asi­akkaan kanssa tehtävän sopimuk­sen
täytän­töön­pane­misek­si tai asi­akas­palvelun kehit­tämisek­si.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rek­isteri­in kerätään tieto­ja:
Henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tieto­ja ei sään­nön­mukaises­ti luovute­ta yri­tyk­sen ulkop­uolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuil­lamme ns. cook­ie-toim­intoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyt­täjän tietokoneelle
lähetet­tävä ja siel­lä säi­lytet­tävä tek­sti­tiedos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen ylläpitäjän
tun­nista­maan usein sivuil­la vierail­e­vat kävi­jät, helpot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mista sivuille sekä
mah­dol­lis­ta­maan yhdis­telmätiedon laa­timisen kävi­jöistä. Tämän palaut­teen avul­la pystymme
jatku­vasti paran­ta­maan sivu­jemme sisältöä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­täjien tietokonei­ta tai
tiedos­to­ja. Käytämme niitä siten, että voimme tar­jo­ta asi­akkaillemme kunkin yksilöi­ty­jen tarpei­den
mukaisia tieto­ja ja palvelui­ta.

Mikäli sivuil­lamme vierail­e­va käyt­täjä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mainit­tu­ja tieto­ja evästei­den
avul­la, useim­mat selain­o­hjel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväste-toimin­non poiskytkemisen. Tämä tapah­tuu
yleen­sä selaimen ase­tuk­sien kaut­ta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että eväs­teet voivat olla tarpeel­lisia joidenkin ylläpitämiemme
sivu­jen ja tar­joamiemme palvelu­iden asian­mukaiselle toim­imiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhtey­den ylitse.
Sähköiset tiedot on suo­jat­tu palo­muuril­la, käyt­täjä­tun­nuksin ja salasanoin.
Tieto­jen käyt­töoikeus on vain niil­lä rek­ister­in­pitäjän palveluk­ses­sa olevil­la henkilöil­lä, jot­ka
tarvit­se­vat tieto­ja tehtävis­sään.

Automaattinen päätöksenteko

Automa­ti­soitu­ja yksit­täis­päätök­siä (EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen artik­la 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rek­isteröidyl­lä on oikeus tarkas­taa, mitä hän­tä koske­via tieto­ja henkilöti­etorek­isteri­in on tal­letet­tu.
Kir­jalli­nen tarkas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää allekir­joitet­tuna rek­iste­ri­asioista vas­taavalle henkilölle.

Tarkas­tu­soikeus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuodessa toteutet­tuna.

Rek­isteröidyl­lä on oikeus vaa­tia virheel­lis­ten tai van­hen­tunei­den tieto­jen oikaisua tai pois­tamista tai
tieto­jen siir­toa jär­jestelmästä toiseen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tieto­jen­sa
käsit­te­lyä EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen artik­lo­jen 18 ja 21 mukaises­ti.

Rek­isteröidyl­lä on oikeus peru­ut­taa aiem­min anta­mansa suos­tu­mus tieto­jen käsit­te­lylle tai tehdä
henkilöti­eto­jen­sa käsit­te­lyyn liit­tyvistä seikoista val­i­tus valvon­tavi­ra­nomaiselle.

Rek­isteröidyl­lä on myös oikeus kieltää tieto­jen­sa käyt­tö suo­ra­markki­noin­ti­tarkoituk­si­in.