Uusintasaumaus

Elementtisaumojen uusiminen

Toteu­tamme myös ele­ment­ti­saumo­jen uusimisen saneer­ausko­hteis­sa tai suo­raan  taloy­htiöille. Suori­ta­mme raken­nusten uus­in­tasaumauk­sen sovi­tus­sa aikataulussa.

Ele­ment­ti­saumat alka­vat ajan myötä kovet­tua ja halkeil­la mm. auringon vaiku­tuk­ses­ta. Myös saumauk­sen tar­tun­ta alkaa heiken­tyä vuosien saatossa. Tämä taas aiheut­taa vesivuo­toriskin talolle.

Saumaukset syytä uusia 10–25 vuoden välein

Mitä parem­min kohde on saumat­tu, sitä pidem­pi saumausväli on. Yleen­sä saumauk­set olisi syytä uusia 10–25 vuo­den välein, mut­ta uus­in­taväli toki riip­puu myös siitä, kuin­ka ammat­ti­taitois­es­ti saumaus on alun perin tehty. Saumausväli­in vaikut­ta­vat paljon myös esimerkik­si sääolo­suh­teet sekä käytet­ty saumausmateriaali.

Ajois­sa tehty uus­in­tasaumaus on huo­mat­tavasti edullisem­pi vai­h­toe­hto kuin vesivuo­toko­r­jaus. Jos saumat halkeil­e­vat tai jopa irtoil­e­vat paikaltaan, ota yhteyt­tä Lah­den Elementtisaumaukseen.

Teemme ele­ment­tien uus­in­tasaumauk­set julk­i­sivuille, parvekkeille, ikkunoille ja oville. Samal­la hoidamme tarvit­taes­sa pienet maalaustyöt ja elementtipaikkaukset.

Korjaus- ja asennustyöt sekä bitumikattojen korjaus

Suori­ta­mme myös pienet kor­jaus- ja asen­nustyöt saumauk­sen yhtey­dessä lisätyönä.

Kaut­tamme myös bitu­mikat­to­jen kor­jauk­sia. Käyt­tämämme aine ei sisäl­lä liuot­timia, ja tulee huo­mat­tavasti edullisem­mak­si kuin kat­tore­mont­ti. Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Kuinka etenemme elementtisaumojen uusimisessa:

Aivan ensim­mäisek­si puramme van­han sauman pois, jon­ka jäl­keen hiomme tar­tun­tap­in­nat puh­taak­si saumau­saine­jäämistä. Tark­istamme sauman vil­loituk­sen ja mikäli siinä on vajaus­ta, huole­hdimme sen kun­toon lisätyönä.

Huole­hdimme, että tar­tun­tap­in­nat ovat pölyt­tömiä ja primeroimme ne huolel­lis­es­ti, jon­ka jäl­keen asen­namme sopi­van kokoisen poh­janauhan. Huole­hdimme tuule­tuk­ses­ta tuule­tus­putkia tai ‑koteloi­ta käyt­täen. Tämän jäl­keen pur­so­tamme saumau­saineen oikeaan vahvu­u­teen poh­janauhan päälle. Lopuk­si viimeis­telemme pin­nan puisel­la saumaustikul­la.

Huole­hdimme toki myös jälk­itöistä eli keräämme van­hat saumat ja poh­janauhat jätesäkkei­hin ja kul­je­tamme kier­rä­tyk­seen.

Mikäli kohde vaatii mah­dol­lisia lisätöitä, toteu­tamme nekin sovit­taes­sa. Täl­laisia lisätöitä voi olla esimerkik­si liian kapea sauma, joka täy­tyy avar­taa oikeaan lev­ey­teen ennen poh­janauhan asennusta.

Tarvitsetko yrityksen joka hoitaa elementtisaumojen uusimisen laadukkaasti ja aikataulussa?