Elementtisaumaus

Elementtisaumaus takaa rakenteiden kestävyyden

Ele­men­tit tarvit­se­vat väli­in­sä saumau­sainet­ta, jot­ta niistä tulee sään- ja vedenkestäviä. Ele­ment­tien saumaus estää kos­teu­den pääsyn talon rak­en­teisi­in, jol­loin väl­tytään ele­ment­tien haper­tu­miselta ja kostumiselta.

Ammat­ti­taitois­es­ti ja oikeil­la mate­ri­aaleil­la tehty ele­ment­ti­saumaus on pitkäikäi­nen, ja suo­jaa taloa vau­ri­oil­ta. Ele­ment­ti­saumaus myös viimeis­telee talon julkisivun.

Parvekesaumaus

On ensisi­jaisen tärkeää pitää parvek­keen liitos- ja saumako­h­dat huolel­lis­es­ti tiivis­tet­tynä, jot­ta sääolo­suh­teet eivät pää­sisi vahin­goit­ta­maan rak­en­tei­ta. Parvek­keen saumauk­ses­sa tulee huomioi­da myös palosaumaus.

Toteu­tamme palomääräys­ten mukaiset saumauk­set, jos­sa ote­taan huomioon palo­tur­valli­nen eristysvil­la, poh­janauha sekä palomassa.

Toteu­tamme toki myös muut parvek­keel­la ole­vat saumauk­set, kuten ikkunoiden ja ovien kittaukset.

Julkisivusaumaus

Julk­i­sivu­jen ele­ment­ti­saumauk­sen tarkoituk­se­na on estää sääolo­suhtei­den vaiku­tus talon rak­en­teisi­in. Varsinkin Suomen olois­sa on tärkeää tehdä ele­ment­tien saumauk­set huolel­lis­es­ti, jot­ta rak­en­teet kestävät altistu­mista neljälle vuo­de­na­jalle. Hyvin tehty ele­ment­ti­sauma kestää aikaa ja samal­la sen uusimisväli pitenee.

Ennen työn aloit­tamista saumauk­sen pohjus­tuk­sen täy­tyy olla kun­nos­sa, joten tark­istamme huolel­lis­es­ti ennen saumaustyötä aloi­tu­solo­suh­teet. Puhdis­tamme sauman tar­tun­tap­in­nat ennen saumaus­ta. Lisäk­si jos esimerkik­si vil­loituk­ses­sa ilme­nee puut­tei­ta, suori­ta­mme vil­loituk­sen lisätyönä.

Asen­namme saumat­tavaan kohteeseen sopi­van kokoisen poh­janauhan, jon­ka jäl­keen tar­tun­tap­in­nat primeroidaan. Huole­hdimme tuule­tuk­ses­ta joko tuule­tus­putkia tai –koteloi­ta käyt­täen. Pur­so­tamme saumau­saineen oike­as­sa vahvu­udessa ja viimeis­telemme sauman pin­nan puisel­la saumaustikulla.

Ovien ja ikkunoiden sisäpuolten saumaus

Hyvin tehty ikku­nasaumaus pitää kos­teu­den ulkop­uolel­la ja estää ilmavuodot.

Ennen saumaustyön aloit­tamista tark­istamme ovien ja ikkunoiden eris­tei­den määrän ja tarvit­taes­sa voimme huole­htia eristyk­sen kun­toon lisä­työnä. Saumaus­ta ennen poh­jatöi­hin kuu­luu mm. sauman tar­tun­tap­in­to­jen pyyhkimi­nen pölyt­tömäk­si, jot­ta saumauk­ses­ta tulee mah­dol­lisim­man laadukas ja pitkäikäinen.

Kun eris­teet ovat kun­nos­sa ja saumauk­sen poh­jatyöt on suoritet­tu, asen­netaan saumaan sopi­van kokoinen poh­janauha. Tämän jäl­keen pur­sote­taan saumau­saine huolel­lis­es­ti oikeaan vahvu­u­teen. Lopuk­si sauman pin­ta viimeis­tel­lään puisel­la saumaustikulla.

Suori­ta­mme myös ikkunoiden ja ovien ulkop­uolisia saumauk­sia, jol­loin huole­hdimme suun­nitelmien mukaises­ta tuule­tuk­ses­ta tuule­tus­putkia käyttäen.

Palosaumaus

Huolel­lisen ja asiantun­te­van palosaumauk­sen avul­la on mah­dol­lista saavut­taa palolu­ok­ka EI 120. Käytämme palosaumauk­sis­sa Bostikin Fire Bond Sil­max Pro –saumau­sainet­ta. Se on M1-luokitel­tu ympäristöys­tävälli­nen palosaumaus­mas­sa, joka sovel­tuu niin sisä- kuin ulkop­uolisi­in palosaumauksiin.

Teemme palosaumauk­sia parvekkeille muiden parveke­saumaustöi­den ohes­sa. Teemme palosaumauk­sia myös sisätiloi­hin, joista esimerkkeinä asun­to­jen ovien saumaaminen.

Mas­san päälle on mah­dol­lista maala­ta, tosin sitä ei kuitenkaan suositel­la, sil­lä maali saat­taa edis­tää mah­dol­lises­sa tuli­paloti­lanteessa palon leviämistä.

Muut uudiskohteen saumaukset

  • Por­raskäytävien saumaukset
  • Läpivi­en­tien saumaus
  • Kyn­nyk­sien saumaus
  • Peltili­it­tymien saumaami­nen ja tiivey­destä huolehtiminen
  • Lasikit­tauk­set
  • Silikon­isaumauk­set kylpy­huoneisi­in, rap­pukäytävi­in ja mui­hin mah­dol­lisin paikkoihin
  • Akryylisaumauk­set

Tarvitsetko yrityksen joka hoitaa kaikki uudiskohteen saumaukset laadukkaasti ja aikataulussa?

Tai onko taloy­htiön saumat päässyt vai­h­tokun­toon ja tarvit­set yri­tyk­sen joka hoitaa uus­in­tasaumaus työt laadukkaasti ja antaa samal­la talolle uuden ilmeen?